Tour Hải Phòng - Quê Bác (40 người, tháng 6 năm 2007)

Liên hệ để biết thông tin