Tour Hải Phòng - Nha Trang - Đảo Con Sẻ Tre (45 người, tháng 11, năm 2015)

Liên hệ để biết thông tin