Tour Hải Phòng - Ngã Ba Đồng Lộc (80 người, Trường Đảng - Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng, năm 2008)

Liên hệ để biết thông tin