Tour Hải Phòng - Côn Đảo, lãnh đạo Trường Đảng & các GĐ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị HP

Liên hệ để biết thông tin