Danh bạ Khách Sạn Đà Lạt

Danh bạ Khách Sạn Đà Lạt

1 Khách sạn Đồng Giao
ĐC: 94 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 063383534 – 0979835343

2. Khách sạn Hoàng Thảo
ĐC: 80B Nguyễn Chí Thanh,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510131 – 0918007411

3. KS Đà Lạt Hoàng Gia
ĐC: 80A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633832177 – Fax: 0633837937

4. Khách Sạn Lê Phương
ĐC: 80D Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823743 – 0913881114

5. Nhà nghỉ Xuân Hương
ĐC: 80 Nguyễn Chí Thanh,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0632221453 – 0983007020


6. Khách sạn Châu Giang
ĐC: 80A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633829481

7. Khách Sạn Ngọc Lan (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: 42 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822136 – Fax: 0633824032
Website: ngoclanhotel.vn

8. Khách sạn Hưng Hà
ĐC: 78 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633830851

9. Khách sạn Hoàng Việt2
ĐC: 28 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822748 – Fax: 0633822406 – 0908510330

10. Khách sạn Long Vương
ĐC: 22 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0632900355 – Fax : 0633510816


11. Khách sạn Hoàng Việt1
ĐC: 22A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822406


12. Khách sạn Khánh Hồng
ĐC: 33 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510015 – 0918525120
Email: khanhhong@yahoo.com.vn


13. Khách sạn Phương Hiền
ĐC: 29 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821513 – 01673970982


14. Khách sạn Ngân Đình
ĐC: 19 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823252 – 0973786691


15. Khách sạn Trung Hiếu
ĐC: 33A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510222 – 0913152361


16. Khách sạn Hải Âu
ĐC: 27 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822453 – 0919706812


17. Khách sạn Minh Châu
ĐC: 15 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837063 – Fax: 0633833866

18. Khách sạn Thu Lan
ĐC: 66 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510403 – 0907667279


19. Khách sạn Hoa Kim Nguyên 3
ĐC: 60 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633826555 – Fax: 0633826555
DĐ: 0902823400

20. Khách sạn Thanh Long
ĐC: 56 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633827518 – 0913953234

21. Khách sạn Tân Anh
ĐC: 54 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825757 – 0984292759


22. Khách sạn Nhật Tấn
ĐC: 50 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822924 – Fax: 0633828072
DĐ: 0913780846

23.Khách sạn Hồng Lộc(đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 40 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821708 – 0633511021
DĐ: 0903119493

 
Khách Sạn Đường 3 tháng 2
24. Khách sạn Ngọc Phú
ĐC: Số 12 đường 3 tháng 2 ,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821954 – 01687582001


25. Khách sạn Hoan Hỷ
ĐC: 14- 16 Đường 3 tháng 2 , P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511288 – Fax: 0633826738
Email: Hoanhyhotel@yahoo.com


26. Khách Sạn Tulip (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: số 26 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510995 – 0633510996 – Fax: 0633510997
Email: hoteltulip@yahoo.com
Website: tuliphoteldalat.com


27. Khách sạn Phương Hạnh
ĐC: 80-82 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633838839 – 0633828213 – Fax: 0633828213
DĐ: 0989878879
Email: phuonghanhhotel@gmail.com

28. Khách sạn Quảng Đà
ĐC: 102 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824034 – 0902302195


29.Khách sạn Đài Liên (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: Lô B9 Đường 3 tháng 2,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0972503779


30. Khách sạn P & K (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: Lô B8 Đường 3 tháng 2,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510746 – Fax: 0633510746 – 0977467932

31. Khách sạn N & T (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: Lô B7 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511169 – Fax: 0633511159
DĐ: 0917876302


32. Khách sạn Duy Tân (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 83 Đường 3 tháng 2, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822216 – Fax: 0633823677
Email: duytan@saigondalat.com


33. Khách sạn Bông Hồng (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 73 Đường 3 tháng 2, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828724 – 0633822518 – Fax: 0633833301


34. Khách sạn Hữu Nghị (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 63B + 73 Đường 3 tháng 2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820567 – Fax: 0633834117


35. Khách sạn Thủy Tiên
ĐC:67 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822125 – Fax: 0633828330
 
Khách sạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

36. Khách sạn Thiên Tân
ĐC: 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823518 – 0913841370


37. Khách sạn Thái Dương
ĐC: 6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633512512
Email: thaiduonghotel@yahoo.com.vn

38. Khách sạn Nam Ngọc
ĐC: số 7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0909273677

39. Khách sạn Ngọc Trang
ĐC: số 5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825515


40. Khách sạn Vinh Lộc 
ĐC: 5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633835919 – 0913953282

41. Khách sạn Linh Phương
ĐC: 5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821227


42. Khách sạn Hữu Nguyên
ĐC: số 9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824346


43. Khách sạn Nam Kỳ
ĐC: số 11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821493 - 0913789449


44. Khách sạn Nam Sơn
ĐC: 15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633851278


45. Khách sạn Ngọc Giang 3 (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: số 21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511669 – Fax: 0633 511669
DĐ: 0919389276

46. Khách Sạn Ca Dao
ĐC: 23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633835828 – Fax: 0636250648
DĐ: 0902829829


47. Khách sạn Ngọc Như Ý (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 25 – 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510261 – Fax: 0633510409
Email: Ngocnhuyhotel@yahoo.com
Website: ngocnhuyhotel.com.vn

48. Khách sạn Thanh Dung
ĐC: 29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828772 – 0918148332


49. Khách sạn Ngọc Giang 2 và 3
ĐC: 37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510280 – 0919389276


50. Khách sạn Xuân Hồng
ĐC: 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633831483 – 0918007164


51. Khách sạn Việt Duy
ĐC: 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837119 – 0986127967


52. Khách sạn Minh Thành (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 833344 – 090330530353. Khách sạn Hoàng Sơn
ĐC: 51 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 837947 – Fax: 0633511444 - 0903142997

54. Khách sạn Hải Lăng
ĐC: 53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633836583 – 0633755689


55. Khách sạn Ý Như (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0906736736

56. Khách sạn Dạ Lan
ĐC: 59 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828004

57. Khách sạn Thanh Hiền (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 63 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822853 – Fax: 0633822853


58. Khách sạn Tân Thành Côn
ĐC: 65 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt 
ĐT: 0633837087 – Fax: 0633510124
DĐ: 0979677479


59. Khách sạn Hải Uyên (đat chuẩn 1 sao)
ĐC: 67 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510733 – Fax: 0633510739
DĐ: 0902435245


60. Khách sạn Ngọc Mai Phú (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 73 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510199 – Fax: 0633510198
DĐ: 0988888986

Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.
61. Khách sạn Lê Vũ
ĐC: 18D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821873 – Fax : 0633 511695

62. Khách sạn Valentine
ĐC: 18D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT : 0633.821416 – 0985895586


63. Khách sạn Hồng Tâm (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 12A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837554 – Fax: 0633510730
DĐ: 0908372308

64. Khách sạn Thy Thư
ĐC: 12D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511866


65. Khách sạn Vũ Nhi
ĐC: 12C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825897 – Fax: 0633510369.
DĐ: 0903684368 – 0977399369


66. Khách sạn Quỳnh Giao
ĐC: 12B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633831716 – 0903152286


67. Khách sạn Phương Chi
ĐC: 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824317 – Fax: 0633835210


68. Khách sạn Quỳnh Như
ĐC: 10A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821230 


69. Khách sạn Hùng Hưng
ĐC: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822862 – 0633 823152

70. Khách sạn 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ĐC: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 510787


71. Khách sạn Thành Đạt
ĐC: 8A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820826


72. Khách sạn Ty Ty.
ĐC: 6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633833320 – Fax: 0633827073


73. Khách sạn Vy Vy
ĐC: 4B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 833713 – Fax: 0633510030
.
Khách sạn đường Phan Bội Châu

74. Khách sạn Thanh Tùng
ĐC: 63 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821437 – 0908835855 – 0938835855

75. Khách sạn Ngọc Hoa
ĐC: 67 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821801 – 0937839106

76. Khách sạn Duy Tiên
ĐC: 71 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 01688523979

77. Khách sạn Hoàng Hưng
ĐC: 79: Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633826510


78. Khách sạn Thanh Hoài
ĐC: 7 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510550 – 0918007760


79. Khách sạn Thanh Hoài 1
ĐC: 7 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510550 – 0918007760


80. Khách sạn Thanh Hoài 2
ĐC: 29 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT : 0633510550 – 0918007760


81. Nhà nghỉ Hải Quân
ĐC: 29B Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820719 - 0974914749

82. Khách sạn Hoa Huệ
ĐC: Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt 
ĐT: 0633823018 – Fax: 0633836436


83. Nhà nghỉ Lưu Thái Hiền
ĐC: 29F2 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828051 


84. Nhà nghỉ Việt Hà
ĐC: 29K Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823992


85. Khách sạn Lân Hải
ĐC: 29M Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824417 – 0913169678


86. Nhà nghỉ Minh Ký
ĐC: 31 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510888 – 0909944797

 
Khách sạn đường Phạm Ngũ Lão

87. Khách sạn Nhật Đăng
ĐC: 18 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0636258578


88. Khách sạn Uyên Vy
ĐC: số 9 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823915 – 0633533879

89. Khách sạn Duy Phúc(chuẩn 2 sao)
ĐC: số 06- 08 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633595960


90.Khách sạn Tân Tiến
ĐC: số 01 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822790 – 0633531926


90. Khách sạn Oriental LiLy
ĐC: 2B Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633532179 – Fax: 0633532279

 
Khách sạn đường Trần Phú

91. Khách sạn Khánh Vi Vân (1 sao)
ĐC: 38 Trần Phú, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633542610 – 0633755760


92. Nhà nghỉ Như Lành
ĐC: 38 Trần Phú, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823881 – 0908810191


93. Khách sạn Vinh Hoa (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 52 – 54 Trần Phú, P4 – Tp. Đà Lạt/
ĐT: 0633831606 – Fax: 0633541340. 
Khách sạn đường Phan Đình Phùng

94. Khách sạn Thanh Sơn
ĐC: 19 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828536 – 01693527880
 


95. Khách sạn Hoàng Vũ
ĐC: 53 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824553
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

96. Khách sạn Cẩm Đô
ĐC: 81 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822732 – 0633510593
Email: camdohotel@vnn.vn
Website: camdohotel.com.vn


97. Khách sạn Tuyết Quỳnh
ĐC: 103 – 105 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt.
ĐT: 0633 821557 – 0633915771
Giá phòng ngày thường: thỏa thuậ

98. Khách sạn Dreams
ĐC: 151- 164B Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633833798 – 0633822981 – Fax: 0633837108


99. Khách sạn 171
ĐC: 171 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837601 – 0984966732


100. Khách sạn My Dream
ĐC: 213A Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633521021 – 0973422225


101. Khách sạn Phượng Hồng
ĐC: 215 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821480 


102. Khách sạn Thiên Trâm
ĐC: 249 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520799 – 0903133101


103. Khách sạn Trung Nghĩa
ĐC: 257 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821061 


 
Đường Nguyễn Văn Trỗi

104. Khách sạn Xuân Hương
ĐC: 95 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633832376
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ
Giường đôi: 150.000đ

105. Khách sạn Á Đông
ĐC: số 63B Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822760
Giá phòng ngày thường.
Giường đơn: 165.000đ – 315.000đ
Giường đôi: 265.000đ – 465.000đ

106. Khách sạn Thảo Phương
ĐC: 51 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633834480 – 0955888610
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

107 Khách sạn Thanh Thảo
ĐC: 21 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821093 – 0903724172
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận
 
Khách sạn đường Tăng Bạt Hổ

108. Khách sạn Quý Hòa
ĐC: 18 Tăng Bạt Hổ, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821251 – 0918220607
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.0000đ
Giường đôi: 250.000đ

109. Nhà nghỉ Phú Hòa
ĐC: 16 Tăng Bạt Hổ, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 822194 – 0633823540
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

110. Nhà nghỉ Bảo Minh
ĐC: 52 Tăng Bạt Hổ, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821063
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.
 
Khách sạn đường Hải Thượng

111. Khách sạn Minh Đức
ĐC: Đường Hải Thượng
ĐT: 0633815514
Email: thuyminhduc@yahoo.com

112. Khách sạn Tầm Xuân (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: Lô A3 Hải Thượng,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633818989
Email: tamxuanhotel@dalat.vn
Webste: tamxuanhotel.net


113. Khách sạn Đức Hải
ĐC: 3A Hải Thượng, P5 – Tp. Đà Lạt 
ĐT: 0913153669

114. Khách sạn Hướng Dương (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: A6 – A7 Hải Thượng – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837555 – Fax: 0633824833


115. Khách sạn Lâm Hạnh
ĐC: 28B Hải Thượng – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825516 – 0913841446


116. Nhà nghỉ Thanh Hương
ĐC: B35 Hải Thượng, P6 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837268 – 0983214036
 

Bài viết liên quan

Lịch thi đấu AFF Cup 2022 Quang Hải về nước hội quân cùng đội tuyển VN

Lịch thi đấu AFF Cup 2022 Quang Hải về nước hội quân cùng đội tuyển VN [Đọc tiếp]

Lịch thi đấu AFF Cup 2022, Giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-Seo

Lịch thi đấu AFF Cup 2022, Giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-Seo [Đọc tiếp]

Lý do HLV Park Hang-seo chia tay với bóng đá Việt Nam?

Lý do HLV Park Hang-seo chia tay với bóng đá Việt Nam? [Đọc tiếp]