Danh bạ Khách Sạn Đà Lạt

Danh bạ Khách Sạn Đà Lạt

1 Khách sạn Đồng Giao
ĐC: 94 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 063383534 – 0979835343

2. Khách sạn Hoàng Thảo
ĐC: 80B Nguyễn Chí Thanh,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510131 – 0918007411

3. KS Đà Lạt Hoàng Gia
ĐC: 80A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633832177 – Fax: 0633837937

4. Khách Sạn Lê Phương
ĐC: 80D Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823743 – 0913881114

5. Nhà nghỉ Xuân Hương
ĐC: 80 Nguyễn Chí Thanh,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0632221453 – 0983007020


6. Khách sạn Châu Giang
ĐC: 80A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633829481

7. Khách Sạn Ngọc Lan (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: 42 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822136 – Fax: 0633824032
Website: ngoclanhotel.vn

8. Khách sạn Hưng Hà
ĐC: 78 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633830851

9. Khách sạn Hoàng Việt2
ĐC: 28 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822748 – Fax: 0633822406 – 0908510330

10. Khách sạn Long Vương
ĐC: 22 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0632900355 – Fax : 0633510816


11. Khách sạn Hoàng Việt1
ĐC: 22A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822406


12. Khách sạn Khánh Hồng
ĐC: 33 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510015 – 0918525120
Email: khanhhong@yahoo.com.vn


13. Khách sạn Phương Hiền
ĐC: 29 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821513 – 01673970982


14. Khách sạn Ngân Đình
ĐC: 19 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823252 – 0973786691


15. Khách sạn Trung Hiếu
ĐC: 33A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510222 – 0913152361


16. Khách sạn Hải Âu
ĐC: 27 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822453 – 0919706812


17. Khách sạn Minh Châu
ĐC: 15 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837063 – Fax: 0633833866

18. Khách sạn Thu Lan
ĐC: 66 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510403 – 0907667279


19. Khách sạn Hoa Kim Nguyên 3
ĐC: 60 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633826555 – Fax: 0633826555
DĐ: 0902823400

20. Khách sạn Thanh Long
ĐC: 56 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633827518 – 0913953234

21. Khách sạn Tân Anh
ĐC: 54 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825757 – 0984292759


22. Khách sạn Nhật Tấn
ĐC: 50 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822924 – Fax: 0633828072
DĐ: 0913780846

23.Khách sạn Hồng Lộc(đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 40 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821708 – 0633511021
DĐ: 0903119493

 
Khách Sạn Đường 3 tháng 2
24. Khách sạn Ngọc Phú
ĐC: Số 12 đường 3 tháng 2 ,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821954 – 01687582001


25. Khách sạn Hoan Hỷ
ĐC: 14- 16 Đường 3 tháng 2 , P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511288 – Fax: 0633826738
Email: Hoanhyhotel@yahoo.com


26. Khách Sạn Tulip (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: số 26 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510995 – 0633510996 – Fax: 0633510997
Email: hoteltulip@yahoo.com
Website: tuliphoteldalat.com


27. Khách sạn Phương Hạnh
ĐC: 80-82 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633838839 – 0633828213 – Fax: 0633828213
DĐ: 0989878879
Email: phuonghanhhotel@gmail.com

28. Khách sạn Quảng Đà
ĐC: 102 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824034 – 0902302195


29.Khách sạn Đài Liên (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: Lô B9 Đường 3 tháng 2,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0972503779


30. Khách sạn P & K (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: Lô B8 Đường 3 tháng 2,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510746 – Fax: 0633510746 – 0977467932

31. Khách sạn N & T (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: Lô B7 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511169 – Fax: 0633511159
DĐ: 0917876302


32. Khách sạn Duy Tân (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 83 Đường 3 tháng 2, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822216 – Fax: 0633823677
Email: duytan@saigondalat.com


33. Khách sạn Bông Hồng (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 73 Đường 3 tháng 2, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828724 – 0633822518 – Fax: 0633833301


34. Khách sạn Hữu Nghị (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 63B + 73 Đường 3 tháng 2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820567 – Fax: 0633834117


35. Khách sạn Thủy Tiên
ĐC:67 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822125 – Fax: 0633828330
 
Khách sạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

36. Khách sạn Thiên Tân
ĐC: 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823518 – 0913841370


37. Khách sạn Thái Dương
ĐC: 6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633512512
Email: thaiduonghotel@yahoo.com.vn

38. Khách sạn Nam Ngọc
ĐC: số 7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0909273677

39. Khách sạn Ngọc Trang
ĐC: số 5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825515


40. Khách sạn Vinh Lộc 
ĐC: 5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633835919 – 0913953282

41. Khách sạn Linh Phương
ĐC: 5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821227


42. Khách sạn Hữu Nguyên
ĐC: số 9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824346


43. Khách sạn Nam Kỳ
ĐC: số 11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821493 - 0913789449


44. Khách sạn Nam Sơn
ĐC: 15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633851278


45. Khách sạn Ngọc Giang 3 (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: số 21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511669 – Fax: 0633 511669
DĐ: 0919389276

46. Khách Sạn Ca Dao
ĐC: 23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633835828 – Fax: 0636250648
DĐ: 0902829829


47. Khách sạn Ngọc Như Ý (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 25 – 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510261 – Fax: 0633510409
Email: Ngocnhuyhotel@yahoo.com
Website: ngocnhuyhotel.com.vn

48. Khách sạn Thanh Dung
ĐC: 29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828772 – 0918148332


49. Khách sạn Ngọc Giang 2 và 3
ĐC: 37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510280 – 0919389276


50. Khách sạn Xuân Hồng
ĐC: 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633831483 – 0918007164


51. Khách sạn Việt Duy
ĐC: 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837119 – 0986127967


52. Khách sạn Minh Thành (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 833344 – 090330530353. Khách sạn Hoàng Sơn
ĐC: 51 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 837947 – Fax: 0633511444 - 0903142997

54. Khách sạn Hải Lăng
ĐC: 53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633836583 – 0633755689


55. Khách sạn Ý Như (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0906736736

56. Khách sạn Dạ Lan
ĐC: 59 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828004

57. Khách sạn Thanh Hiền (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 63 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822853 – Fax: 0633822853


58. Khách sạn Tân Thành Côn
ĐC: 65 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt 
ĐT: 0633837087 – Fax: 0633510124
DĐ: 0979677479


59. Khách sạn Hải Uyên (đat chuẩn 1 sao)
ĐC: 67 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510733 – Fax: 0633510739
DĐ: 0902435245


60. Khách sạn Ngọc Mai Phú (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 73 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510199 – Fax: 0633510198
DĐ: 0988888986

Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.
61. Khách sạn Lê Vũ
ĐC: 18D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821873 – Fax : 0633 511695

62. Khách sạn Valentine
ĐC: 18D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT : 0633.821416 – 0985895586


63. Khách sạn Hồng Tâm (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 12A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837554 – Fax: 0633510730
DĐ: 0908372308

64. Khách sạn Thy Thư
ĐC: 12D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511866


65. Khách sạn Vũ Nhi
ĐC: 12C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825897 – Fax: 0633510369.
DĐ: 0903684368 – 0977399369


66. Khách sạn Quỳnh Giao
ĐC: 12B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633831716 – 0903152286


67. Khách sạn Phương Chi
ĐC: 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824317 – Fax: 0633835210


68. Khách sạn Quỳnh Như
ĐC: 10A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821230 


69. Khách sạn Hùng Hưng
ĐC: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822862 – 0633 823152

70. Khách sạn 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ĐC: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 510787


71. Khách sạn Thành Đạt
ĐC: 8A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820826


72. Khách sạn Ty Ty.
ĐC: 6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633833320 – Fax: 0633827073


73. Khách sạn Vy Vy
ĐC: 4B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 833713 – Fax: 0633510030
.
Khách sạn đường Phan Bội Châu

74. Khách sạn Thanh Tùng
ĐC: 63 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821437 – 0908835855 – 0938835855

75. Khách sạn Ngọc Hoa
ĐC: 67 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821801 – 0937839106

76. Khách sạn Duy Tiên
ĐC: 71 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 01688523979

77. Khách sạn Hoàng Hưng
ĐC: 79: Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633826510


78. Khách sạn Thanh Hoài
ĐC: 7 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510550 – 0918007760


79. Khách sạn Thanh Hoài 1
ĐC: 7 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510550 – 0918007760


80. Khách sạn Thanh Hoài 2
ĐC: 29 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT : 0633510550 – 0918007760


81. Nhà nghỉ Hải Quân
ĐC: 29B Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820719 - 0974914749

82. Khách sạn Hoa Huệ
ĐC: Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt 
ĐT: 0633823018 – Fax: 0633836436


83. Nhà nghỉ Lưu Thái Hiền
ĐC: 29F2 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828051 


84. Nhà nghỉ Việt Hà
ĐC: 29K Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823992


85. Khách sạn Lân Hải
ĐC: 29M Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824417 – 0913169678


86. Nhà nghỉ Minh Ký
ĐC: 31 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510888 – 0909944797

 
Khách sạn đường Phạm Ngũ Lão

87. Khách sạn Nhật Đăng
ĐC: 18 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0636258578


88. Khách sạn Uyên Vy
ĐC: số 9 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823915 – 0633533879

89. Khách sạn Duy Phúc(chuẩn 2 sao)
ĐC: số 06- 08 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633595960


90.Khách sạn Tân Tiến
ĐC: số 01 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822790 – 0633531926


90. Khách sạn Oriental LiLy
ĐC: 2B Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633532179 – Fax: 0633532279

 
Khách sạn đường Trần Phú

91. Khách sạn Khánh Vi Vân (1 sao)
ĐC: 38 Trần Phú, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633542610 – 0633755760


92. Nhà nghỉ Như Lành
ĐC: 38 Trần Phú, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823881 – 0908810191


93. Khách sạn Vinh Hoa (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 52 – 54 Trần Phú, P4 – Tp. Đà Lạt/
ĐT: 0633831606 – Fax: 0633541340. 
Khách sạn đường Phan Đình Phùng

94. Khách sạn Thanh Sơn
ĐC: 19 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828536 – 01693527880
 


95. Khách sạn Hoàng Vũ
ĐC: 53 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824553
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

96. Khách sạn Cẩm Đô
ĐC: 81 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822732 – 0633510593
Email: camdohotel@vnn.vn
Website: camdohotel.com.vn


97. Khách sạn Tuyết Quỳnh
ĐC: 103 – 105 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt.
ĐT: 0633 821557 – 0633915771
Giá phòng ngày thường: thỏa thuậ

98. Khách sạn Dreams
ĐC: 151- 164B Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633833798 – 0633822981 – Fax: 0633837108


99. Khách sạn 171
ĐC: 171 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837601 – 0984966732


100. Khách sạn My Dream
ĐC: 213A Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633521021 – 0973422225


101. Khách sạn Phượng Hồng
ĐC: 215 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821480 


102. Khách sạn Thiên Trâm
ĐC: 249 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520799 – 0903133101


103. Khách sạn Trung Nghĩa
ĐC: 257 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821061 


 
Đường Nguyễn Văn Trỗi

104. Khách sạn Xuân Hương
ĐC: 95 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633832376
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ
Giường đôi: 150.000đ

105. Khách sạn Á Đông
ĐC: số 63B Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822760
Giá phòng ngày thường.
Giường đơn: 165.000đ – 315.000đ
Giường đôi: 265.000đ – 465.000đ

106. Khách sạn Thảo Phương
ĐC: 51 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633834480 – 0955888610
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

107 Khách sạn Thanh Thảo
ĐC: 21 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821093 – 0903724172
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận
 
Khách sạn đường Tăng Bạt Hổ

108. Khách sạn Quý Hòa
ĐC: 18 Tăng Bạt Hổ, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821251 – 0918220607
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.0000đ
Giường đôi: 250.000đ

109. Nhà nghỉ Phú Hòa
ĐC: 16 Tăng Bạt Hổ, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 822194 – 0633823540
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

110. Nhà nghỉ Bảo Minh
ĐC: 52 Tăng Bạt Hổ, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821063
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.
 
Khách sạn đường Hải Thượng

111. Khách sạn Minh Đức
ĐC: Đường Hải Thượng
ĐT: 0633815514
Email: thuyminhduc@yahoo.com

112. Khách sạn Tầm Xuân (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: Lô A3 Hải Thượng,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633818989
Email: tamxuanhotel@dalat.vn
Webste: tamxuanhotel.net


113. Khách sạn Đức Hải
ĐC: 3A Hải Thượng, P5 – Tp. Đà Lạt 
ĐT: 0913153669

114. Khách sạn Hướng Dương (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: A6 – A7 Hải Thượng – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837555 – Fax: 0633824833


115. Khách sạn Lâm Hạnh
ĐC: 28B Hải Thượng – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825516 – 0913841446


116. Nhà nghỉ Thanh Hương
ĐC: B35 Hải Thượng, P6 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837268 – 0983214036
 

Bài viết liên quan

Bảng giá vé cáp treo Cát Bà mới nhất 2024

Bảng giá vé cáp treo Cát Bà mới nhất 2024 [Đọc tiếp]

Sẵn sàng cho Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2024

Sẵn sàng cho Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2024 [Đọc tiếp]

Hải Phòng thi công nút giao thông gần 700 tỷ đồng gấp rút hoàn thành

Hải Phòng thi công nút giao thông gần 700 tỷ đồng gấp rút hoàn thành [Đọc tiếp]