1. 1. Khách sạn Sao Mai.
    Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà.
    Điện thoại: (+84-203)880 288. Fax: (+84-203) 880 288.
    Website: www.saomaibachahotel.com
    Email:saomaibh@hn.vnn.vn

2.     2. Khách sạn Ánh Dương.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà
Điện thoại: (+84-203)880 329

3.     3. Khách sạn Bắc Hà.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà
Điện thoại: (+84-203)780 412

4.     4. Khách sạn Công Fu.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 254. Fax: (+84-203) 880 893
Website: www.congfuhotel.com
Email: congfu@gmail.com

5.     5. Khách sạn Đăng Khoa.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 290

6.     6. Khách sạn Đại Thành.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 448

7.     7. Khách sạn Hoàng Vũ.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 264

8.     8. Khách sạn Ngân Nga.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 251. Fax: (+84-203) 880 642

9.     9. Khách sạn Minh Quân.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 222

10.  10. Khách sạn Quỳnh Trang.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 450. Di động: 0912581172

11.  11. Khách sạn Thiên Thanh.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 676. Fax: (+84-203) 780 612
Website: www.bachahotel.com
Email: info@bachahotel.com

12.  12. Khách sạn Toàn Thắng.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 444. Fax: (+84-203) 880 444

13. Khách sạn Tuấn Anh.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 377

13.  14. Khách sạn Sun day.
Địa chỉ: thị trấn Bắc Hà 
Điện thoại: (+84-203)880 350. Fax: (+84-203) 780 612
Website: www.sundayhotel.vn
Email: info@sundayhotel.vn